За нас

„СМАРТ КОНСУЛТ” ООД

е строително-инвестиционна компания, основана през 2000 г.,
регистрирана в Централния Професионален Регистър на камарата на строителите в България

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

1. Строителство на нови и цялостни ремонти на съществуващи сгради и съоръжения.
2. Инвестиционна дейност в строителството
3. Консултантски услуги в областта на:
Строителството
Инвестиционната дейност
Покупко-продажби на недвижими имоти
Управление на недвижими имоти
Правна защита

СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ :

* инвестиционна дейност – строителство на сгради и съоръжения срещу обезщетение
* Строителство като главен изпълнител или подизпълнител на нови сгради и съоръжения на груб строеж и „до ключ”
* Цялостни и частични ремонти или преустройство на съществуващи сгради и съоръжения.

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ:

* Посредничество при покупко - продажба на недвижими имоти.
* Управление на недивижими имоти
* Оценки на недвижими имоти и цели предприятия от лицензирани оценители
* Маркетингови анализи
* Оценка на земетръсната устойчивост на сгради и съоръжения
* правна защита по Закона за устройство на териториите (ЗУТ)
* Регистрации, преобразувания и ликвидации на търговски предприятия.
* Изготвяне на търговски договори.
* Изготвяне на нотариални актове за продажба, замяна, дарение, ипотека, констативни и други.
* Изготвяне на договори за наем.

СЪДЕБНА РЕГИСТРАЦИЯ

Фирмата е регистрирана с Решение №1 от 28.07.2000 г. и решение №2 от 15.07.2002 г.. по ф.д. №9924/2000 г., вписана в регистъра на търговските дружества с парт. №57507, том 632 стр.110 по описа на СГС Фирмено отделение
Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Враня” №65 ателие 1А.

СЪДРУЖНИЦИ

Д-р инж. Георги Сълев Сачански - управител
Роден 1962 г. Строителен инженер, доктор по земетръсна устойчивост на сгради и отговорни съоръжения, лицензиран от Агенцията по приватизация оценител на недвижими имоти и цели предприятия, вещо лице към Софийски градски съд - №44 от списъка от 2000 г. Има дългогодишен стаж в областта на строителството. Работил е като проектант, технически ръководител, мениджър по строителството, оценител на недвижими имоти, брокер на недвижими имоти.

Адв. Цветелина Георгиева Сачанска - съдружник
Родена 1968 г. Завършила е висешето си образование в Софийския университет –юридически факултет през 1990г. От тогава специализира вещно и административно право.